Asystent osoby niepełnosprawnej - Szkoła Policealna

Nauka trwa 1 rok -2 semestry.

Kierunek bezpłatny

Kim jest asystent osoby niepełnosprawnej?

Asystent przygotowany jest do udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji, świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

Czym się zajmuje?

Asystent wspiera osoby niepełnosprawne w dążeniu do samodzielności życiowej oraz motywuje osoby niepełnosprawne do aktywności społecznej i zawodowej.

 

Słuchacz

1) określa istotę procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka;

2) określa wpływ procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka;

3) wyjaśnia regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem;

4) przestrzega zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;

5) charakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia;

6) dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;

7) określa przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;

8) określa procesy zachodzące w życiu społecznym oraz interpretuje zachowania społeczne zbiorowości i jednostki;

9) wyjaśnia zjawiska zachodzące we współczesnej kulturze społecznej wpływające na funkcjonowanie człowieka;

10) określa modele i funkcje rodziny;

11) określa cele i zadania polityki społecznej państwa;

12) określa środki i instrumenty polityki społecznej służące realizacji zasady równości i sprawiedliwości społecznej;

13) identyfikuje problemy i kwestie społeczne występujące we współczesnym społeczeństwie;

14) dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych i kulturowych w kontekście jednostkowego, społecznego i kulturowego wymiaru wartości;

15) określa rolę diagnozy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych;

16) rozpoznaje czynniki wpływające na wykluczenie społeczne jednostki i grup;

17) określa oraz przewiduje skutki problemów wychowawczych i psychospołecznych osoby podopiecznej i jej rodziny;

18) stosuje przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych;

19) określa zakres oraz warunki korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych przez państwo;

20) określa organizację domów pomocy społecznej w Polsce, uwzględniając zakres świadczonych usług;

21) posługuje się językiem migowym;

22) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

Jak wygląda egzamin?

Egzamin z kwalifikacji - K1. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej słuchacz zdaje w ostatnim semestrze nauki . Egzamin obejmuje :

 

  1. Organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną
  2. Wykonywanie czynności opiekuńczych
  3. Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
  4. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych

Praktyka

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, środowisku zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze po 2 tygodnie (80 godzin) w pierwszym i drugim semestrze.W sumie 4 tygodnie 160 godzin.

 

Rynek pracy

Miejscem pracy absolwenta będzie przede wszystkim środowisko domowe i najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej.

 

Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach conajmniej w ilości 50 % oraz musi oddać pracę kontrolną w terminie wyznaczonym przez nauczyciela /zgodne z rozporządzeniem MEN/aby został/a/ dopuszczony do egzaminów semestralnych.

Kontakt

Krakowska Szkoła Innowacji 505 899 024
502 139 598
512 995 818
sekretariat(at)ksiszkola.pl