Opiekunka środowiskowa

Nauka trwa 1 rok -2 semestry.

Kierunek bezpłatny

Kim jest opiekunka środowiskowa?

Opiekunka środowiskowa przygotowana jest do : organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej, sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej.

 

Czym się zajmuje?

Opiekunka środowiskowa zajmuje się pomaganiem osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia, motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej, rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej.

 

Słuchacz

1) określa istotę procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka;

2) określa wpływ procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka;

3) wyjaśnia regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem;

4) przestrzega zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;

5) charakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia;

6) dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;

7) określa przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;

8) określa procesy zachodzące w życiu społecznym oraz interpretuje zachowania społeczne zbiorowości i jednostki;

9) wyjaśnia zjawiska zachodzące we współczesnej kulturze społecznej wpływające na funkcjonowanie człowieka;

10) określa modele i funkcje rodziny;

11) określa cele i zadania polityki społecznej państwa;

12) określa środki i instrumenty polityki społecznej służące realizacji zasady równości i sprawiedliwości społecznej;

13) identyfikuje problemy i kwestie społeczne występujące we współczesnym społeczeństwie;

14) dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych i kulturowych w kontekście jednostkowego, społecznego i kulturowego wymiaru wartości;

15) określa rolę diagnozy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych;

16) rozpoznaje czynniki wpływające na wykluczenie społeczne jednostki i grup;

17) określa oraz przewiduje skutki problemów wychowawczych i psychospołecznych osoby podopiecznej i jej rodziny;

18) stosuje przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych;

19) określa zakres oraz warunki korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych przez państwo;

20) określa organizację domów pomocy społecznej w Polsce, uwzględniając zakres świadczonych usług;

21) posługuje się językiem migowym;

22) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

Jak wygląda egzamin?

Egzamin z kwalifikacji – K1 Wykonywanie usług opiekuńczych słuchacz zdaje w drugim semestrze nauki. Egzamin obejmuje:

1.Organizowanie prac opiekuńczych

2. Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych

3. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej

Praktyka

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych, placówkach pomocy społecznej oraz środowisku zamieszkania podopiecznego.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze po 2 tygodnie (80 godzin) w pierwszym i drugim semestrze. Wsumie 4 tygodnie 160 godzin.

 

Rynek pracy

Absolwenci mogą być zatrudniani w ośrodkach pomocy społecznej, a także w instytucjach oraz organizacjach udzielających pomocy i świadczących usługi opiekuńcze osobom potrzebującym pomocy w ich miejscu zamieszkania

Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach conajmniej w ilości 50 % oraz musi oddać pracę kontrolną w terminie wyznaczonym przez nauczyciela /zgodne z rozporządzeniem MEN/aby został/a/ dopuszczony do egzaminów semestralnych.

Kontakt

Krakowska Szkoła Innowacji 505 899 024
502 139 598
512 995 818
sekretariat(at)ksiszkola.pl