Technik administracji - Szkoła Policealna

Nauka trwa 2 lata-4 semestry.

Kierunek bezpłatny

Kim jest technik administracji?

Technik administracji przygotowany jest do : wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej, sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Słuchacz

 1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
 3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
 4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
 5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
 6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
 7. przechowuje dokumenty;
 8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
 9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
 10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
 11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
 12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
 13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin z kwalifikacji - A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji słuchacz zdaje w ostatnim semestrze nauki . Egzamin obejmuje :

 1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
 2. Prowadzenie postępowania administracyjnego:
 3. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych

Praktyka

Kształcenie praktyczne odbywa się w: pracowniach szkolnych, urzędach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwach.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni (320 godzin) w drugim i trzecim semestrze.

Rynek pracy

Absolwenci mogą być zatrudniani urzędach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwach.

Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach conajmniej w ilości 50 % oraz musi oddać pracę kontrolną w terminie wyznaczonym przez nauczyciela /zgodne z rozporządzeniem MEN/aby został/a/ dopuszczony do egzaminów semestralnych.

Kontakt

Krakowska Szkoła Innowacji 505 899 024
502 139 598
512 995 818
sekretariat(at)ksiszkola.pl