Technik BHP - Szkoła Policealna

Nauka trwa 1.5 roku, 3 semestry.

Kierunek bezpłatny

Kim jest technik bezpieczeństwa i higieny pracy?

 

Technik BHP przygotowany jest do: oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego występującego w środowisku pracy, rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią, współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych, organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Słuchacz

 1. określa istotę procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka;
 2. określa wpływ procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka;
 3. wyjaśnia regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem;
 4. przestrzega zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
 5. charakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia;
 6. dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;
 7. określa przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;
 8. określa procesy zachodzące w życiu społecznym oraz interpretuje zachowania społeczne zbiorowości i jednostki;
 9. określa cele i zadania polityki społecznej państwa;
 10. posługuje się rysunkiem technicznym;
 11. posługuje się terminologią związaną z eksploatacją obiektów technicznych;
 12. rozpoznaje zagrożenia wynikające z użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej i reaguje na nie;
 13. rozpoznaje zagrożenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych i transportowych i reaguje na nie;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin z kwalifikacja Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy słuchacz zdaje w ostatnim semestrze nauki. Egzamin obejmuje:

 1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
 3. Ocenianie ryzyka zawodowego
 4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Praktyka

Kształcenie praktyczne może odbywa się w pracowniach szkolnych oraz instytucjach zatrudniających absolwentów .Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w drugim i trzecim semestrze.

Rynek pracy

Absolwenci mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach, instytucjach samorządowych i zakładch pracy.

Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach conajmniej w ilości 50 % oraz musi oddać pracę kontrolną w terminie wyznaczonym przez nauczyciela /zgodne z rozporządzeniem MEN/aby został/a/ dopuszczony do egzaminów semestralnych.

Kontakt

Krakowska Szkoła Innowacji 505 899 024
502 139 598
512 995 818
sekretariat(at)ksiszkola.pl