Technik weterynarii - Szkoła Policealna

 

Kim jest technik weterynarii?

Technik weterynarii przygotowany jest do: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt, wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt.

Czym się zajmuje?

Zawód ten kwalifikuje do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt, wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa, prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą lub przyczepami.

Słuchacz

1) posługuje się terminologią z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt;

2) rozpoznaje rasy i typy użytkowe zwierząt;

3) określa wpływ składników pokarmowych na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych;

4) określa warunki utrzymania i dobrostanu zwierząt;

5) ocenia jakość pasz stosowanych i żywieniu zwierząt gospodarskich i towarzyszących;

6) oblicza stężenia procentowe i promilowe roztworów;

7) posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi;

8) wykonuje badania laboratoryjne;

9) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;

10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

Praktyka

Kształcenie praktyczne odbywa się w: pracowniach szkolnych i szkolnych laboratoriach diagnostycznych oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

 

Rynek pracy

Absolwenci mogą być zatrudniani między innymi jako pomocnicy lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, laboratoriach weterynaryjnych, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, zakładach przetwórstwa spożywczego, w organach Inspekcji Weterynaryjnej. Uzyskane wykształcenie umożliwia również prowadzenie działalności gospodarczej związanej z agrobiznesem lub świadczeniem usług, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.

 

Kontakt

Krakowska Szkoła Innowacji 505 899 024
502 139 598
512 995 818
sekretariat(at)ksiszkola.pl